نقشه راه

You are here

 

نقشه راه پروژه‌های پیشنهادی

نقشه راه فن آوری از نظر شکل ارائه و حتی محتوا، بسیار متنوع است. در برخی از نقشه راه‌های فن آوری تمرکز اصلی روی "فشار فناوری" بوده، حال آنکه در برخی از موارد توجه اصلی روی "کشش بازار" معطوف شده است. متداول‌ترین شکل نقشه راه فن آوری که توسط ایرما تدوین شده در شکل ۲۷، نمایش داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که فن آوری چگونه در خدمت توسعه محصول/خدمات و فرصت‌ها موجود در بازار قرار می‌گیرد. در ادامه برای پروژه‌های پیشنهادی در جدول زیر، نقشه راه بر اساس مدل ایرما ارائه خواهد شد.

گروه اصلی

عنوان پروژه پیشنهادی

اولویت در هر حوزه

زمان پیشنهادی(ماه)

هزینه پیشنهادی

(میلیارد تومان)

دسترسی رادیویی ۴G

پروژه طراحی و ساخت نسل چهارم ایستگاه پایه ماکرو با معماری توزیع شده

۱

۲۴

۸

پروژه ساخت نسل چهارم ایستگاه پایه ماکرو  با معماری C-RAN

۲

۲۴

۹

پروژه ساخت مودم نسل ۴

۲

۱۸

۳

پروژه طراحی و ساخت ایستگاه پایه میکرو‌سل نسل چهارم مخابرات سیار

۳

۲۴

۶

پروژه طراحی و ساخت ایستگاه‌های پایه سلول کوچک

۴

۲۴

۶

رادیو

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد متوسط فرکانس بالا

۱

۲۴

۷

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد بلند

۲

۲۴

۷

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد متوسط

۲

۲۴

۷

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد کوتاه در باندهای E و V

۳

۲۴

۷

نرم افزار

پروژه طراحی و بهینه­سازی و مدیریت یکپارچه شبکه دسترسی رادیویی

۱

۲۴

۵

آنتن

پروژه طراحی و ساخت آنتن دسترسی رادیویی

۱

۱۸

۳

پروژه طراحی و ساخت آنتن رادیو

۱

۱۸

۳

آزمایشگاه

پروژه ایجاد آزمایشگاه و راه‌اندازی بستر تست رادیوی نرم افزار و MIMO

۱

۱۸

۶

جمع (میلیارد تومان)

۷۷

اولویت بندی، زمان بندی و هزینه پیشنهادی پروژه‌ها
 
 

نقشه راه طراحی و ساخت رادیوی پرظرفیت برد بلند

 

 نقشه راه طراحی و ساخت رادیوی پرظرفیت برد متوسط

 

نقشه راه طراحی و ساخت رادیوی پرظرفیت برد متوسط فرکانس بالا