ساختار تشکیلاتی

به منظور دریافت نظرات ذینفعان تخصصی موضوع، دو کمیته تخصصی در حوزه رادیو و آنتن با محوریت سندیکای صنعت مخابرات ایران و حضور تولید کنندگان داخلی در حوزه‌های رادیو و آنتن تشکیل شد و در همین راستا جلسات و نشست‌هایی نیز با گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان اعم از دارندگان پروانه‌های ارتباطی، شرکت‌های نفت، صدا و سیما، مراکز نظامی و…برگزار شد که نتایج بازخورد آنها به تفکیک در قالب دو گروه تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ادامه ارائه خواهد شد. در شکل زیر، اپراتورها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در طول انجام پروژه در جلسات مختلف شرکت کرده اند و نیز اعضاء کمیته تولیدکنندگان فعال در حوزه رادیو نمایش داده شده اند.

برگزاری جلسات با اپراتورها، سازمان‌ها و ارگانها

 

 

اعضای کمیته تولیدکنندگان فعال رادیو در کشور

 

مشخصات نمایندگان شرکت‌ها در کمیته تولید کنندگان فعال رادیو