اعلام آمادگی شرکت‌های دانش بنیان داخلی برای انجام پروژه‌های طرح رادیو

با توجه به تدوین "سند نقشه راه طرح رادیو پرظرفیت و دسترسی نسل چهارم" که با تشکیل کمیته‌های تخصصی که بر اساس اهداف تدوین شده در کمیته تخصصی صنعت، پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه که از سوی وزارت‌خانه به پژوهشگاه ارتباطات و ف

ادامه